Dziękujemy Darczyńcom

Szanowni Państwo,

dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy korzystając z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazali Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu 1% podatku dochodowego w roku 2013. Państwa wpłaty przyjmujemy z wdzięcznością, ponieważ są dla nas cennym wsparciem finansowym. Widzimy w nich także wyraz akceptacji celów STO i świadectwo zaufania do naszej działalności.

W roku 2013 otrzymaliśmy (z rozliczenia za rok 2012) wpłaty od ponad tysiąca osób na ogólną sumę 328 103,46 .

Zgodnie z naszymi zasadami kwoty od darczyńców zostały przeznaczane na dofinansowanie naszych szkół. Rozdysponowaliśmy je następująco:

  • potrzeby dydaktyczne szkół – 200 403,46,
  • stypendia uczniowskie – 95 800,00,
  • imprezy sportowe i konkursy edukacyjne – 31 900,00.

Z nadzieją na kolejny dar serca (przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok ubiegły)

dr Anna Okońska-Walkowicz – prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Andrzej Kryszeń – skarbnik Zarządu Głównego STO