Dziękujemy Darczyńcom

Szanowni Państwo,

dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy korzystając z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazali Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu 1% podatku dochodowego w roku 2017. Państwa wpłaty przyjmujemy z wdzięcznością, ponieważ są dla nas cennym wsparciem finansowym. Widzimy w nich także wyraz akceptacji celów STO i świadectwo zaufania do naszej działalności.

W roku 2017 otrzymaliśmy (z rozliczenia za rok 2016) wpłaty od ponad tysiąca osób na ogólną sumę 507 391,14 zł.

Zgodnie z naszymi zasadami kwoty od darczyńców zostały przeznaczane na dofinansowanie naszych szkół. Rozdysponowaliśmy je następująco:

  • potrzeby dydaktyczne szkół – 313 621,14 zł,
  • stypendia uczniowskie – 139 970,00 zł,
  • imprezy sportowe i konkursy edukacyjne – 53 800,00 zł.

Z nadzieją na kolejny dar serca (przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok ubiegły)

Zygmunt Puchalski – Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Paweł Łukasik – Skarbnik Zarządu Głównego STO