Misja i Strategia STO

Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest spójną organizacją obywatelską, innowacyjną, opiniotwórczą, działającą na rzecz rozwoju edukacji narodowej, między innymi poprzez prowadzenie bardzo dobrych szkół i placówek oświatowych.

Misją Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest działanie na rzecz doskonalenia jakości edukacji narodowej i wpływanie na jej uspołecznienie realizowane w szczególności poprzez zakładanie, prowadzenie i wspieranie szkół i placówek oświatowych.

Za wartości priorytetowe w działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego przyjmuje się odpowiedzialność, wolność, uspołecznienie, uczenie się i rozwój.

 

Strategia dla STO na lata 2016-2022 został uchwalona przez XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO

Kierunki strategiczne STO:

I. Rozwój STO jako organizacji obywatelskiej skupiającej polskie szkoły i placówki oświatowe, w których trosce o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży towarzyszy odpowiedzialność za przyszłość kraju. 

Zadania taktyczne:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań prowadzących do wszechstronnego rozwoju każdego ucznia z uwzględnieniem jego zainteresowań i potrzeb.
 2. Wspieranie szkół i placówek oświatowych w wychowaniu uczniów w oparciu o wartości priorytetowe  STO.
 3. Kształtowanie i propagowanie kultury uczenia się dzieci i młodzieży i osób dorosłych.
 4. Wypracowanie nowych sposobów oceny jakości pracy szkół i placówek oświatowych, uwzględniających panującą w nich atmosferę, poziom wzajemnego zaufania i życzliwości oraz kompetencje społeczne.
 5. Tworzenie i propagowanie nowatorskich metod nauczania i zarządzania.

II. Pogłębianie więzi wszystkich środowisk stowarzyszenia i wspieranie ich w pracy wokół wizji, misji, wartości, statutu, tradycji i osiągnięć STO.

Zadania taktyczne:

 1. Wzmocnienie jedności stowarzyszenia.
 2. Zapewnienie spójnego działania kół i prowadzonych przez nie szkół i placówek oświatowych.
 3. Wypracowywanie standardów kół i szkół STO zgodnych z misją, wartościami, polityką uczciwości i statutem.
 4. Promowanie osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań szkół i placówek oświatowych STO.
 5. Tworzenie atmosfery zaufania i przyjaźni, rozwijanie współpracy i pomocy wzajemnej.
 6. Systematyczne diagnozowanie potrzeb i stanu środowisk.
 7. Upowszechnianie i stałe aktualizowanie wiedzy prawnej i finansowej.
 8. Wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów: edukacyjnych, wychowawczych, artystycznych, sportowych i społecznych.

III. Wzmacnianie wpływu STO na jakość edukacji narodowej, lokalną politykę oświatową.

Zadania taktyczne:

 1. Udział przedstawicieli STO w zespołach eksperckich, komisjach sejmowych itd.
 2. Upowszechnianie opracowań na temat oświaty przygotowanych przez członków STO.
 3. Analizowanie i opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń w dziedzinie edukacji.
 4. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz współpracy szkół samorządowych i STO.
 5. Współpraca z samorządem lokalnym w celu rozwiązywania problemów w zakresie edukacji i polityki senioralnej.
 6. Współpraca międzynarodowa z organizacjami pozarządowymi, szkołami i autorytetami edukacji.