Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 1/2014

Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć w konkursach obecnie dostępnych (styczeń 2014 r.) lub planowanych w najbliższym czasie. Zwracamy uwagę na pierwszy raz przekazywaną Państwu informację o programie Erasmus+ oraz przypominamy o nieodległych terminach zgłoszeń do konkursów regionalnych.

1. Konkursy regionalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

a) WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

1. Od 17 grudnia 2013 r. do 21 stycznia 2014 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Więcej na stronie EFS.

2. Z uwagi na niepełne wykorzystanie alokacji przeznaczonej dla województwa mazowieckiego na projekty systemowe z Poddziałania 9.1.1 w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) rozważa ogłoszenie kolejnego naboru wniosków. Istnieje możliwość złożenia akcesu przez organy prowadzące szkoły, w tym inne niż wskazane na listach, stanowiących załączniki nr 2 i 3 do Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 stycznia 2014 r. do godziny 16:00 w formie elektronicznej na adresy mailowe e.kroczek@mazowia.eu, m.chrzanowski@mazowia.eu.

Na podstawie otrzymanych zgłoszeń zainteresowanych Wnioskodawców, IP2 POKL we współpracy z IP POKL przygotuje propozycję rozszerzenia listy oddziałów przedszkolnych, wymienionych w załącznikach nr 2 i 3, które przedłoży do akceptacji Instytucji Zarządzającej POKL i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej Informacji TUTAJ.

3. Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego można składać jeszcze do 10 stycznia 2014 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74, lub w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Więcej informacji TUTAJ. 

b) WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 15 stycznia 2014 r. rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/14 z Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Nabór będzie trwał do 12 lutego 2014 r.

Więcej informacji TUTAJ.

c) WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

W planie działań na 1 kwartał 2014 r. zamieszczone są 2 konkursy:

• w ramach Działania 9.1.1 – Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;
• w ramach Działania 9.1.2 – Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Więcej na stronie http://www.efs.dolnyslask.pl/


2. Minister Edukacji Narodowej

   oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji
(jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

W dalszym ciągu kontynuowany jest nabór wniosków do konkursu otwartego 1/POKL/3.5/2012: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Dnia 11 grudnia 2013 r. zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach XIII rundy konkursu (4 wnioski zaakceptowano).

Więcej na stronie www.ore.edu.pl.

3. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

• Innowacje w edukacji
• Edukacja ekonomiczna
• Dziedzictwo kulturowe i tradycjeTwórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania, jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.

Najbliższy termin składania wniosków: 7 stycznia – 4 lutego 2014 r.

Więcej TUTAJ.

4.  Program Erasmus+

Erasmus+ to unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program Erasmus+ będzie wspierał:

• studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą;
• szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją, szkoleniami oraz dla pracowników młodzieżowych;
• rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• naukę języków obcych;
• potwierdzanie i uznawalność umiejętności, także tych zdobytych w edukacji pozaformalnej;
• strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i organizacji młodzieżowych z różnych krajów w celu podniesienia ich jakości i innowacyjności;
• partnerstwa na rzecz wiedzy (sojusze na rzecz wiedzy) oraz partnerstwa na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych (sojusze na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych), które będą zajmować się uzupełnianiem braków w kompetencjach i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości poprzez ulepszanie programów nauczania i podwyższanie kwalifikacji, wykorzystując w tym celu współpracę pomiędzy środowiskiem biznesu a szkolnictwem;
• poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich mające na celu sfinansowanie ich studiów w innym kraju;
• przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej i badania w tym zakresie;
• wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego oraz sektora młodzieżowego na całym świecie;
• inicjatywy mające na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie pedagogiki oraz reform polityki na szczeblu krajowym;
• właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi na celu zapobieganie korupcji, dopingowi, przemocy, rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu.

Pierwszy termin składania wniosków upływa 17 marca 2014 r.

Program Erasmus+ zapewni 14,7 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu lat na wzmocnienie inicjatyw w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu w Europie, zastępując siedem wcześniejszych programów z lat 2007-13.

Więcej na http://erasmusplus.org.pl/


5.
Fundusze norweskie i EOG

Prowadzony jest nabór wniosków na Wizyty Przygotowawcze (tj. krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych) w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Celem wizyt musi być:

• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
• podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
• wypełnienie wniosku aplikacyjnego w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego lub z innych programów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

• szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
• szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
• publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
• instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe).

Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 29 stycznia 2014, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2014 r.

Wniosek należy składać na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą. Nabór projektów odbywa się w okresie od 4 grudnia 2013 r. do 3 lutego 2014 r.

Więcej informacji TUTAJ.