Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 11/2013

Przekazujemy kołom i szkołom STO kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć w konkursach obecnie dostępnych (grudzień 2013 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.

 

1. Konkursy regionalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

a) WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 2 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74, lub w Regionalnych Punktach Przyjmowania Wniosków w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.

Więcej informacji.

b) WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE. Od 2 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego są przyjmowane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,

Więcej na stronie http://www.efs.dolnyslask.pl/

c) WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w dalszym ciągu prowadzi nabory (do 31 grudnia 2013 r. lub do dnia wcześniejszego zawieszenia lub zamknięcia konkursu) wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej;
• Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych;
• Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;
• Działania 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty;
• Poddziałanie 9.6.2 – Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

http://www.efs.lubelskie.pl/front/page/get/55/

d) WOJEWÓDZTWO PODLASKIE . Od 1 października 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przyjmowane są wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

V runda składania wniosków zakończy się 11 grudnia 2013 r., a ich ocena merytoryczna nastąpi do 13.01.2014 r.

Więcej informacji.

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej
oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji
(jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

A) Trwa nadal przyjmowanie wniosków do konkursu otwartego 1/POKL/3.5/2012: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. Obecnie zakończono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach XII rundy konkursu.

Więcej informacji.

B) W wyniku zakończonego 15.11.2013 r. naboru do konkursu nr 1/POKL/3.3.4/2013, na opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania wraz z obudową dydaktyczną dla edukacji wczesnoszkolnej (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia)
         przyjęto 181 wniosków na łączną kwotę 221 440 534,71 zł.

Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 35 000 000 zł. Wybranych zostanie ok. 30 najlepszych projektów. Obowiązkowe jest wdrożenie opracowanego programu w 3 do 5 szkołach oraz preferowany jest we wdrożeniu udział szkół z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich.

Dokumentacja konkursowa.


3.
Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

• Innowacje w edukacji
• Edukacja ekonomiczna
• Dziedzictwo kulturowe i tradycje
• Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.

Najbliższy termin składania wniosków: 7 stycznia – 4 lutego 2014 r.

Więcej informacji.