Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 2/2014

Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć w konkursach obecnie dostępnych (luty 2014 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.


1. Konkursy regionalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
   Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

a) WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

1. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 15 stycznia 2014 roku rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr POKL/I/9.1.1/14 z Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Nabór będzie trwał do 12.02.2014 r.

Więcej informacji TUTAJ.

2. W terminie od 15 stycznia do 18 marca 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie mógł otrzymać następujący typ projektu:

• Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami.
• Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Więcej informacji TUTAJ.

b) WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.2/2014 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, obejmujące następujące typy projektów:

• Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (z wyłączeniem działań dotyczących indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych).
• Staże zawodowe realizowane u pracodawców, skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać do 14 lutego 2014 r.

Więcej nformacji TUTAJ.

c) WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

W planie działań na 1 kwartał 2014r. zamieszczone są 2 konkursy:

• w ramach Działania 9.1.1 – Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (budżet 15,3 mln zł);
• w ramach Działania 9.1.2 – Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (budżet 16,8 mln zł).

Więcej informacji TUTAJ.

d) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w dniu 24 stycznia 2014 r. rozpoczął nabór projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1 – Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Nabór wniosków prowadzony będzie od 24 stycznia 2014 r. do 28 lutego 2014 r.

Więcej informacji TUTAJ.

Jednocześnie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs zamknięty w ramach Poddziałania 9.1.1 – Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, który obejmować będzie następujące typy projektów (operacji):

• Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) w gminach z terenu województwa o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej.
• Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegających pod jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie danej gminy

Wnioski w ramach konkursu nr POKL/9.1.1/I/14 przyjmowane będą od dnia 24 stycznia 2014 r. do dnia 24 lutego 2014 r.

Więcej informacji TUTAJ.


2. Minister Edukacji Narodowej
   oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji
(jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

Ośrodek Rozwoju Edukacji z dniem 11 lutego 2014 r. zawiesza nabór wniosków do konkursu otwartego 1/POKL/3.5/2012: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Wnioski w ramach obecnie trwającej rundy XVI można zatem składać do dnia 10 lutego br., do godz. 16.00.

KOMUNIKAT.


3. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

• Innowacje w edukacji.
• Edukacja ekonomiczna.
• Dziedzictwo kulturowe i tradycje.
• Twórczość artystyczna.

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.

Najbliższy termin składania wniosków upływa 4 lutego 2014 r. Kolejna runda przyjmowania wniosków odbędzie się w terminie: od 18 marca do 15 kwietnia 2014 r.

WIĘCEJ.


4.
Program Erasmus+

„Erasmus+" to unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program Erasmus+ będzie wspierał:

• wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą;
• szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją, szkoleniami oraz dla pracowników młodzieżowych;
• rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• naukę języków obcych;
• potwierdzanie i uznawalność umiejętności, także tych zdobytych w edukacji pozaformalnej;
• strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i organizacji młodzieżowych z różnych krajów w celu podniesienia ich jakości i innowacyjności;
• partnerstwa na rzecz wiedzy (sojusze na rzecz wiedzy) oraz partnerstwa na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych (sojusze na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych), które będą zajmować się uzupełnianiem braków w kompetencjach i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości poprzez ulepszanie programów nauczania i podwyższanie kwalifikacji, wykorzystując w tym celu współpracę pomiędzy środowiskiem biznesu a szkolnictwem;
• poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich mające na celu sfinansowanie ich studiów w innym kraju;
• przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej i badania w tym zakresie;
• wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego oraz sektora młodzieżowego na całym świecie;
• inicjatywy mające na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie pedagogiki oraz reform polityki na szczeblu krajowym;
• właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi na celu zapobieganie korupcji, dopingowi, przemocy, rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu.

Pierwszy termin składania wniosków upływa 17 marca 2014 r.

Program Erasmus+ zapewni 14,7 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu lat na wzmocnienie inicjatyw w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu w Europie, zastępując siedem wcześniejszych programów z lat 2007-13.

Więcej informacji TUTAJ.


5. Fundusze norweskie i EOG

Jeszcze do 3 lutego 2014 r. prowadzony jest nabór wniosków na Wizyty Przygotowawcze (tj. krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych) w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Celem wizyt musi być:

• nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami;
• podtrzymanie i rozwinięcie dotychczasowych kontaktów międzyinstytucjonalnych;
• przygotowanie i zaplanowanie wspólnego projektu;
• wypełnienie wniosku

O dofinansowanie mogą ubiegać się instytucje zajmujące się kształceniem formalnym, takie jak:

• szkoły (podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe, technika);
• szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne);
• publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego;
• instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (takie jak: uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe).

Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Wizyta może trwać od 1 do 5 dni roboczych, najwcześniej może rozpocząć się 29 stycznia 2014, najpóźniej musi się zakończyć dnia 30 czerwca 2014 r.

Wniosek należy składać na co najmniej 8 tygodni przed planowaną wizytą.

Więcej informacji TUTAJ.