Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 4/2014

Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć w konkursach obecnie dostępnych (kwiecień 2014 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.

 

1. Konkursy regionalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W terminie od 5 marca do 9 kwietnia 2014 r. (konkurs otwarty) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekty będą dofinansowywane w 85%. Należy zaznaczyć, że do 21 marca br. wpłynęło 27 wniosków zawierających projekty o łącznej wartości 10 508 954,68 zł, co trzykrotnie przekracza alokację konkursową; w związku z powyższym konkurs zostanie zawieszony z dniem 9 kwietnia br.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl.

 

2. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

  • Innowacje w edukacji
  • Edukacja ekonomiczna
  • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
  • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.

Najbliższa runda przyjmowania wniosków planowana jest w terminie od 8 września do 3 października 2014 r.

W powyższym terminie będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym, jak i ponadlokalnym.

Więcej TUTAJ.

 

3. Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w Europie w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany będzie w latach 2014-2020.

Działania wspierane w ramach programu

W tej akcji mogą zostać dofinansowane projekty obejmujące przedszkola, szkoły publiczne
i niepubliczne oraz władze oświatowe i inne instytucje działające w obszarze edukacji, które chciałyby w czasie dwu- lub trzyletniego projektu podjąć współpracę ze szkołami lub instytucjami z innych krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.

W ramach akcji można realizować trzy typy partnerstw strategicznych

    • partnerstwa strategiczne – współpraca szkół: co najmniej dwie szkoły z dwóch różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+,
    • partnerstwa strategiczne – współpraca regionalna między władzami edukacyjnymi: co najmniej dwa kraje uczestniczące w programie Erasmus+, a w każdym z krajów projekt realizuje konsorcjum reprezentujące trzy typy instytucji: władze oświatowe, szkołę i inną instytucję działającą w obszarze edukacji, adekwatną do tematyki projektu,
    • partnerstwa strategiczne – instytucje działające w obszarze edukacji: co najmniej trzy instytucje z trzech różnych krajów uczestniczących w programie Erasmus+; mogą w nich uczestniczyć wszelkie instytucje działające w obszarze edukacji.

Kto może wziąć udział

Wniosek mogą złożyć placówki publiczne i niepubliczne: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne, a także władze oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje działające w obszarze edukacji.

Najbliższe terminy składania wniosków

„Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” – 30 kwietnia 2014 r. (do godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego). Formularze wniosków do tej akcji są już dostępne w wersji polskiej na stronie internetowej: http://erasmusplus.org.pl/eforms.

Uwaga! W dniu 7 kwietnia odbędzie się w Warszawie spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach Akcji 2 pt. „Partnerstwa Strategiczne” programu Erasmus+ Młodzież.

Więcej na: http://erasmusplus.org.pl/

 

4. Fundusze EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

W ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG) ruszyła II edycja konkursu na projekty tematyczne dla organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 15 kwietnia 2014. Wysokość dotacji dla projektów realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.

Tematyka w II edycji:

Obszary tematyczne pozostają bez zmian tj. oczekiwane są projekty z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz te skierowane do dzieci i młodzieży. Zmieniły się jednak nieco priorytety konkursu. Wciąż położony jest duży nacisk na przeciwdziałanie mowie nienawiści, jednak rozszerzony został ten priorytet na działania wykraczające poza sam Internet. W obszarze przeciwdziałania wykluczeniu podkreślana jest rola pracy środowiskowej. W przypadku wniosków dotyczących zwalczania dyskryminacji priorytetowo będą traktowane działania realizowane poza Warszawą. Ma to ośmielić mniejsze organizacje do spróbowania swoich sił w konkursie.

Wszystkie zmiany i dodatkowe wyjaśnienia zasad konkursu zostały czytelnie zaznaczone w uzupełnionej wersji Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców, który jest dostępny na stronie internetowej programu.

Internetowy System Wniosków otwarty jest od 1 marca do 15 kwietnia 2014 do godziny 12.00.

Zaktualizowany podręcznik, wzory dokumentów i szczegółowe informacje można pobrać ze strony www.ngofund.org.pl.