Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 11/2018

Raport 11/2018

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18.
  E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.

Termin naboru wniosków od 29 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Pierwsza runda naboru minęła 13 listopada 2018 r.; terminy ewentualnych kolejnych rund będą ogłaszane w zmienionym Regulaminie konkursu.

Alokacja na konkurs wynosi  70 875 000,00 zł (podział na 10 obszarów tematycznych). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

Obszary tematyczne:

1) Fizyka. 2) Chemia. 3) Biologia. 4) Geografia. 5) Język polski. 6) Historia. 7) Filozofia. 8) Wiedza o społeczeństwie. 9) Matematyka. 10) Informatyka.

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w ww. dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie 10125 e-materiałów dydaktycznych dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów:

◊ przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),

◊ humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),

◊ matematyki i informatyki

– do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

 Link

 

 • Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18. Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Termin naboru wniosków: od 30 lipca 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 24 579 000,00 zł (podział na 4 makroregiony). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 100%.

Beneficjent projektu. Podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób dorosłych dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie.

Typ operacji. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań, w tym: przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Cel konkursu. Zapewnienie wsparcia osobom realizującym doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach projektów wybranych do dofinansowania przeprowadzone zostaną szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oparte na programach szkoleń opracowanych w projekcie pozakonkursowym, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 Link 

 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi (Współpraca szkół). 

Termin naboru wniosków: od 30 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 27 621 000,00 zł (podział na 23 branże). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się w ramach konkursu podmioty publiczne będące:

◊ organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub

◊ publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części – na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są w partnerstwie: (a) organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę kształcącą w zawodach z (b) publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Przedmiot konkursu:

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

1) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

2) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

3) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

4) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 Link

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).

 • Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór). Polska Cyfrowa.

Termin naboru wniosków od 30 września 2018 r. do 29 marca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 35 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

◊ organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),

◊ JST oraz ich związki i stowarzyszenia,

◊ instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,

◊ partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

 Link 

 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
    ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej). Nr konkursu: RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18. 

Termin naboru: od 30 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:  8 125 657 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85% (typ 10.1.A) i 95% (typy 10.1.B i 10.1.C).

Typy beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne jst;

3) organizacje pozarządowe;

4) organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;

5) przedsiębiorcy.

Typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc w innych formach wychowania przedszkolnego.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

a) zajęcia specjalistyczne, takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna;

d) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy (tj. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w szczególności w zakresie  współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

a) doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola.

 Link 

Dwa analogiczne konkursy są ogłoszone także dla:

ZIT AJ (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej), nr konkursu: RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 (budżet 6 424 666 zł). 

  Link

ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego), nr konkursu: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 (budżet 5 727 304 zł).

  Link

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych). Konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-247/18. 

Termin naboru od 31 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 749 666 zł. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych) niebędący JST, natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) TIK,

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

2) Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

4) Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

5) Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych[1] m.in. poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

6) Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

g) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

7) Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.


[1] W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie w zakresie wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.

  Link

  

 • Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-241/18.

Termin naboru od 30 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 13 020 969,35 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).

2. Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.

3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

4. Doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

 Link

 

 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. 

Termin naboru: od 16 kwietnia 2018 r. do 28 lutego 2019 r. (wydłużony termin!)

Runda I: od 16.04.2018 r. do 15.05.2018 r., Runda II: od 29.10.2018 r. do 28.02.2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi:

Runda I: 12 432 000,00 zł. ♦ Runda II: 30 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządową jednostkę organizacyjną,

5) państwową jednostkę organizacyjną,

6) osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,

7) placówkę doskonalenia nauczycieli,

8) organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS,

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe. Konkurs zamknięty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18. 

Termin naboru: od 29 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. (wydłużenie naboru!)

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

1) podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:

a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy,

b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;

oraz

2) ich organy prowadzące

lub inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja projektów w zakresie:

a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami, m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,

c) aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, swojej wiedzy,

d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,

h) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tzw. transversal skills, niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy ,

i) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  Link

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR (Subregionalny Program Rozwoju).

Termin naboru: od 15 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 13 871 392,60 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 89%

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych. Uwaga! Nie ma możliwości realizacji projektów mających na celu podnoszenie zarówno kompetencji językowych i cyfrowych. Projekt zakłada wsparcie w zakresie wyłącznie kompetencji językowych albo wyłącznie kompetencji cyfrowych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR (Subregionalny Program Rozwoju).

Termin naboru: od 30 listopada 2018 r. do 15 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 113 299 998,84 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego) Woj. Małopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektu:

A. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.

B. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Typ C nie może być realizowany samodzielnie, ale tylko łącznie z typem A lub B.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a) Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

– realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów;

– poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy;

– interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, w edukacji zawodowej;

– wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego.

b) Poprawa jakości prowadzonego w szkole lub placówce kształcenia zawodowego:

– programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami,  tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizacja staży i praktyk dla uczniów,

– nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i pozaformalnym),

– działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,

– tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami,

– rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek,

– dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Wsparcie powinno koncentrować się na tworzeniu i rozwijaniu już powstałych CKZ. Tworzenie nowych CKZ możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących „białe plamy”, gdzie do tej pory takie Centra nie powstały. Projekt powinien koncentrować się na wsparciu branż/grupy zawodów, w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

 Link

 

 • Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Termin naboru:  od 30 listopada 2018 r. do 15 maja 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 26 318 364,70 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego) Woj. Małopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Obowiązkowo organ prowadzący szkołę lub placówkę prowadzącą kształcenie zawodowe pełni rolę lidera w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu:

A. Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych.

B. Rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami.

C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Typ C nie może być realizowany samodzielnie, ale tylko łącznie z typem A lub B.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a) tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe:

– realizacja kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów,

– poprawa jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy

– interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej.

– wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego.

b) poprawa jakości prowadzonego w szkole lub placówce kształcenia zawodowego:

– programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami, tj. m.in. tworzenie klas patronackich oraz organizację staży i praktyk dla uczniów

– nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie formalnym i pozaformalnym),

– działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego,

– tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami,

– rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek,

– dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Wsparcie powinno koncentrować się na tworzeniu i rozwijaniu już powstałych CKZ. Tworzenie nowych CKZ możliwe będzie przede wszystkim w powiatach stanowiących „białe plamy”, gdzie do tej pory tak, w zakresie których istnieje zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).

Termin naboru: od 30 listopada 2018 r. do 18 grudnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 2 542 275,76 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący objętej/objętych wsparciem szkoły/szkół z terenu Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) albo podmiot posiadający co najmniej 3- letnie doświadczenie w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym każdej objętej wsparciem szkoły z terenu  ZIT WOF.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

1. Uzyskiwanie kwalifikacji doradców zawodowych przez nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, którzy nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu, oraz podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

4. Działania na rzecz intensyfikacji współpracy rynku pracy ze szkołami w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb rynku pracy i promowania kształcenia zawodowego.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 • Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Konkurs RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18. 

Termin naboru: od 31 października 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych),

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, które obejmują:

– wsparcie na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w OWP w zakresie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty wyłącznie poprzez:

 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
• zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,
• zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

d) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

– realizację projektów edukacyjnych w OWP,

– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego,

– realizację różnych form rozwijających uzdolnienia w wieku przedszkolnym,

– wdrożenie nowych form i programów nauczania,

– tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym;

e) wydłużenie godzin pracy OWP;

f) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez:

– kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012. 131),

– wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

– współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Termin naboru: od 30 października 2018 r. 21 grudnia 2018 r. (wydłużony termin naboru!)

Alokacja na konkurs wynosi: 25 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty, w szczególności organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych; a także pracodawcy i przedsiębiorcy, jednostki naukowe, w tym uczelnie, organizacje pozarządowe, IOB oraz powiązania kooperacyjne.

Wnioskodawcą może być:

◊ podmiot będący organem prowadzącym szkołę/szkoły,

◊ podmiot niebędący organem prowadzącym szkoły w partnerstwie z organami/organem prowadzącymi szkoły (zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej oraz zgodnie z kryterium dopuszczającym szczególnym nr 1).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPO RPO (Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego) Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020.

Typ projektu nr 2: Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia, obejmująca w szczególności:

– wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą), umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

– podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

– programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji;

– programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;

– poradnictwo zawodowo-edukacyjne;

– staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, realizowane u pracodawców;

– pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych, także w zakresie przedmiotów zawodowych;

– podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;

– doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego;

– realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego w miejscu pracy;

– tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Typ projektu nr 3: Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, obejmująca m.in.:

– realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

– włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

– tworzenie klas patronackich w szkołach,

– tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

– modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,

– dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

– organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

– udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Typ projektu nr 4: Staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, realizowane u pracodawców.

Typ projektu nr 5: Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

 Link

 

 • Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru: od 26 listopada 2018 r. do 15 stycznia 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 18 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami SzOOP RPO (Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego) Woj. Podlaskiego na lata 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnościami.

2) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

3) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591): korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna.

4) Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.

5) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne (dorosłych) – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) Subregionu Zachodniego. Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18.

Termin naboru: od 30 listopada 2018 r. do 2 stycznia 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 924 229,37 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji, związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji lub zdobywaniem i poprawą kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących/pracujących na obszarach rewitalizowanych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie mogą aplikować wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy operacji:

1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Podejmowane w ramach Poddziałania 11.4.2 przedsięwzięcia mogą stanowić dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania 11.4.2 mogą stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz muszą wpisywać się w Strategię RIT (Regionalnych Inwestycji Terytorialnych) Subregionu Zachodniego.

 Link

Analogiczne nabory zostały uruchomione dla:

oraz konkurs ogólny (dla całego województwa): Nabór nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-059/18.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) dla rozwoju AKO (Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej). 

Termin naboru: od 27 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi  2 800 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Kształcenie zawodowe młodzieży:

– podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),

– kształcenie zawodowe oraz dostosowanie zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

– wspieranie indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursy przygotowawcze na studia, wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.,

– doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

– wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających z lokalnych potrzeb rynku pracy.

 Link

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

I. Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro. Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro. Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

◊ innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

◊ włączanie społeczne, zmniejszanie ubóstwa,

◊ środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

◊ kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,

◊ sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na: EEAgrants

 Link

 

II.  Budżet Funduszy Norweskich i EOG dla Polski

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątki to – podobnie jak w poprzednich edycjach – obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Wstępnie zakłada się, że pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021 mogą rozpocząć się na początku 2019 r.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

  Więcej

 

5) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szkolnictwo wyższe

Edukacja dorosłych

Młodzież

Projekty centralne i sport

Terminy składania wniosków w roku 2018 już upłynęły. Obecnie zostały ogłoszone terminy na rok 2019.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

◊ Mobilność osób w dziedzinie młodzieży –  5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 1 października 2019 r.

◊ Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 5 lutego 2019 r.

◊ Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 14 lutego 2019 r.

◊ Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – wspólne zaproszenie do składania wniosków UE-Japonia – 1 kwietnia 2019 r.

Akcja 2

◊ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r., 1 października 2019 r.

◊ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2019 r.

◊ Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2019 r.

◊ Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2019 r.

◊ Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 7 lutego 2019 r.

◊ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 24 stycznia 2019 r.

Akcja 3

◊ Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 5 lutego 2019 r., 30 kwietnia 2019 r.1 października 2019 r.

Działania „Jean Monnet”

◊ Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2019 r.

Działania w dziedzinie sportu

◊ Współpraca partnerska – 4 kwietnia 2019 r.

◊ Małe partnerstwa współpracy – 4 kwietnia 2019 r.

◊ Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 4 kwietnia 2019 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków 2019 – EAC/A03/2018 z dnia 24.10.2018 r. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.

Aktualności:

1) W grudniu odbędzie się szereg spotkań informacyjnych programu Erasmus+: (5.XII – Lublin, 6.XII – Włocławek, 10.XII – Białystok, 11.XII – Opole);

2) Unia Europejska zwiększy budżet na program Erasmus+. W  projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 przedstawionym przez Komisję Europejską zaplanowano ponad dwukrotny wzrost wydatków na program Erasmus+. UE przeznaczy na ten cel 30 mld euro.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

Przewodnik po programie Erasmus+ (wersja angielska)

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF]