Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 12/2017-01/2018

Raport 12/2017 – 1/2018
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację 
 różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17)Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną (ppp).

Termin naboru wniosków: od 30 września 2017 r. do 20 grudnia 2017 (wydłużono termin składania wniosków).

Alokacja na konkurs wynosi 34 919 288,00 zł i została podzielona na 3 obszary:

 1. Obszar emocjonalno-społeczny – maksymalna wartość projektu: 7 697 144,00 zł.
 2. Obszar osobowościowy – maksymalna wartość projektu: 9 222 144,00 zł.
 3. Obszar poznawczy – maksymalna wartość projektu: 18 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, który w ciągu ostatnich 5 lat, zrealizował co najmniej 1 projekt lub usługę o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs w przypadku każdego obszaru indywidualnie: poznawczego, osobowościowego i emocjonalno-społecznego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot dofinansowania: W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć szczegółowego opracowania koncepcji (opisu), a następnie wykonania, wyprodukowania i upowszechnienia zestawu narzędzi diagnostycznych, materiałów postdiagnostycznych do opracowanego zestawu narzędzi oraz opracowania aplikacji elektronicznej wyłącznie dla jednego z 3 obszarów (emocjonalno-społecznego, osobowościowego lub poznawczego).

 Link 


 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17). Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym (lekcje multimedialne). Uwaga! Konkurs anulowany.

23 listopada br. Ministerstwo Edukacji Narodowej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, podjęło decyzję o anulowaniu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 ogłoszonego 30 września 2017 roku [...].

Decyzja umotywowana jest koniecznością dostosowania założeń ww. konkursu do zmian planowanych do wprowadzenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Po wprowadzeniu stosownych zmian konkurs będzie wznowiony.

 Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17). Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków od 27 września 2017 r. do 25 lutego 2018 r. (7 rund).

Aktualne rundy:

V:  22.12.2017 r. – 14.01.2018 r.

VI: 15.01.2018 r. – 4.02.2018 r.

VII: 5.02.2018 r. – 25.02.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  38 808 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Beneficjentem lub partnerem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz.1591).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu: W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

 Link 

 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
   ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Konkurs nr RPKP.10.03.02-IZ.00-04-147/17).

Termin naboru: od 29 grudnia 2017 r. do 8 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  2 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

– organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe;
– w przypadku projektów partnerskich: lider (partner wiodący) – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe oraz partner – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe.

Dofinansowanie można otrzymać na: pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, realizowaną we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Działanie 8.5 Doskonalenie umiejętności zawodowych osób dorosłych (Konkurs nr RPLB.08.05.00-IZ.00-08-K01/17). 

Termin naboru:  od 29 grudnia 2017 r. do 9 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  5 882 352,94 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy beneficjentów:

a) stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego (JST) posiadające osobowość prawną,
b) organizacje pozarządowe,
c) przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
d) instytucje rynku pracy,
e) podmioty ekonomii społecznej,
f) szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Beneficjent będzie pełnił rolę podmiotu finansującego usługi rozwojowe.

Projekty mogą być realizowane również na zasadzie partnerstwa z udziałem partnerów będących podmiotami wymienionymi w „typach beneficjentów” Działania 8.5 RPO-L2020. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów innych niż wymienione w „typach beneficjentów”, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu.

Konkurs obejmuje następujący typ projektów:

Typ I – Wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych), uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

• w ramach 118 kategorii interwencji

118 – Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych.

Termin naboru:  od 22 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 486 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 89%.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) – RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17.

Termin naboru:  od 8 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 2018 r. (wydłużony termin składania wniosków).

Alokacja na konkurs wynosi  36 783 240,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Zgodnie z treścią kryterium dostępu nr 2, o dofinansowanie projektu ubiegać się mogą organy prowadzące szkoły prowadzące kształcenie ogólne dla dzieci i młodzieży.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności:

a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, w szczególności obejmujące: 

realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;
• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
• realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;
• wdrożenie nowych form i programów nauczania;
• tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
• organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
• nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m.in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;
• wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
• realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw, w szczególności obejmujące:

• studia podyplomowe;
• kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
• wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
• realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;
• staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty;
• współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,
• młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
• wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
b) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
c)  doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
b) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
c) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, w szczególności następujące zagadnienia:

• obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS;
• wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym;
• nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
• edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera;
• wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;
• administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową).

4. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty;
b) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
c) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

W przypadku realizacji typu operacji nr 4 Wnioskodawca zobowiązuje się do wsparcia uczniów zdolnych wyłącznie w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 • Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego (nabór nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17).

Termin naboru:  od 31 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 1918 r.

Alokacja na konkurs wynosi  5 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 9, zgodnie z którym wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

1) organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,
2) szkoła prowadząca kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych.

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

1) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez praktyki lub staże u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła;
2) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;
3) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów;
4) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Termin naboru: od 29 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  25 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

• organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
• pracodawcy i przedsiębiorcy,
• jednostki naukowe w tym uczelnie,
• organizacje pozarządowe.

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

Typ projektu nr 2:

Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia obejmująca w szczególności:

a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji;
c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;
d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące poradnictwo zawodowo-edukacyjne w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);
e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące staże i praktyki w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);
f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych;
g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;
h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego;
i) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Typ projektu nr 3:

Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:

a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
c) tworzenie klas patronackich w szkołach,
d) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
e) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,
f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
g) organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Typ projektu nr 4:

Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.

Typ projektu nr 5:

Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

 Link 

 

 • Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru:  od 29 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  25 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów przewidziane w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 określone w SzOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane poniżej:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i / lub dzieci niepełnosprawnych.
2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
6. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

 Link 

 

 • Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Termin naboru: od 29 września 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, mające na celu:

• utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja rozumiana jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

 Link 

 

 • Działanie 9.1 Typ 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Termin naboru:  od 15 do 29 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 588 719,25 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania (LGD) oraz inne podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
• instytucje naukowe, w tym uczelnie.

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typu projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna;

5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych obejmujące:

• wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
• kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

• wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
• podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
• kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
• programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

5e) Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę sytemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego, obejmujące w szczególności:

• doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
• przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;
• wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

 Link 

 

 • Działanie 9.1 Typ 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR – LGD Biebrzański Dar Natury

Termin naboru:  od 29 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  755 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Podmioty uprawnione do udziału w konkursie i przedmiot wsparcia – jak powyżej (dział. 9.1 typ 5).

 Link 

 

 • Działanie 8.6 Typ 10: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego – LGD Fundusz Biebrzański.

Termin naboru:  od 4 do 26 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 420 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

Obszar realizacji LSR obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
• dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 Link 

 

 • Działanie 9.1 Typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – LGD Fundusz Biebrzański

Termin naboru:  od 29 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 zapewniające większą dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
• zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
• zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna;
• zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b).

4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.

4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej –konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Bytom). Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.

Termin naboru: od 30 listopada 2017 r. do 18 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  3 926 728,13 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typy projektów:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
d) rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie). Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-216/17.

Termin naboru:  od 30 listopada 2017 r. do 18 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 19 975 32,35 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typy projektów:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.1.4  Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Bytom). Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-215/17.

Termin naboru: od 30 listopada 2017 r. do 18 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  978 879,06 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typy projektów:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.1.4  Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Nabór nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-214/17. 

Termin naboru:  od 30 listopada 2017 r. do 18 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  30 023 512,94 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typy projektów:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 Link 

 

 • Poddziałanie 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT Subregionu Centralnego. Nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-221/17.

Termin naboru:  od 30 listopada 2017 r. do 30 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 7 229 276,47 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Dofinansowanie można otrzymać na przebudowę, budowę przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Link 

 

 • Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17.

Termin naboru:  od 29 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  16 598 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
• Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
• Organizacje pozarządowe;
• Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
• Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.4.1 Kształcenie ustawiczne ZIT (Subregionu Centralnego), RPO WSL 2014-2020. Nabór nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17.

Termin naboru:  od 30 listopada 2017 r. do 18 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  10 989 633,08 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typy projektów:

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i języków obcych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (technologii informatyczno-komunikacyjnych). Konkurs numer RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17. 

Termin naboru: od 29 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  8 850 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 88,5%.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

– szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 5 ustawy o systemie oświaty (obowiązującej do dnia 1.09.2017 r., a od dnia 1.09.2017 r. w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 7 ustawy Prawo oświatowe) realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,
– organizacje pozarządowe,
– osoby prawne,
– jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

Rozwój nowoczesnego nauczania ogólnego (w tym specjalnego) poprzez kontynuację założeń rządowego programu „Cyfrowa szkoła”:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Pkt a musi być realizowany wyłącznie w powiązaniu z pkt. 1b i/lub 1c.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Termin naboru:  od 29 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  35 723 601,83 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), m.in. podmiotów, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie,
– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541) (podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Osoby fizyczne prowadzące wyłącznie działalność oświatową nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie ucznia młodszego.

a) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
b) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
c) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.
d) Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

a) Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
b) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
c) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

a) Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.
b) Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
c) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania.

Termin naboru:  od 28 grudnia 2017 r. do 1 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 235 226,57 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych:

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.
 2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

 Link 

 

 • Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania.

Termin naboru: od 28 grudnia 2017 r. do 1 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  4 591 945,39 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych w SZOOP WRPO 2014+ w Działaniu 8.1, Poddziałaniu 8.1.4 (typ projektu II):

 1. Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ukierunkowane na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych.
 2. Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazujących ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu w konkursach i olimpiadach matematycznych i informatycznych.
 3. Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym organizacja konkursów matematycznych i informatycznych, ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych (w szczególności w zakresie kompetencji matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
 5. Wsparcie nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach szkoleń, dotyczących podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki i informatyki.
 6. Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

Preferowane będą projekty realizowane z udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych prowadzących studia w zakresie matematyki lub informatyki.

 Link 

 

 • Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania.

Termin naboru:  od 28 grudnia 2017 r. do 1 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  8 138 440,39 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Podmioty prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, tj. przebudowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja obiektów szkoleniowych jak również wyposażenie w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny i materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu.

Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS:

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.3.4 WRPO 2014+ „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFS.

 

 Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Polska pozostaje największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG.

W październiku br. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy Norweskich i EOG w Polsce. Łącznie państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły na nią ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest największym beneficjentem tych pieniędzy.

Pierwsze konkursy w ramach trzeciej edycji zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r.

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, programy „godna praca” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, zarządzane będą bezpośrednio przez darczyńców.

 Link 

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych)
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Aktualne terminy składania wniosków – najbliższe przypadają w lutym 2018 r.

 Link 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)1 lutego 2018 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)21 marca 2018 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r. i 4 października 2018 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.