Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 2/2018

Raport 2/2018
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację 
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo).

Termin naboru wniosków od 31 stycznia 2018 r. do 9 marca 2018 r. (wydłużony termin).

Alokacja na konkurs wynosi 15 295 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najwyżej oceniony projekt.

Typ operacji: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi zawodoznawczych oraz dysponujący personelem posiadającym praktyczne doświadczenie w tworzeniu/administracji systemem CMS zbudowanym na JOOMLA oraz znajomość obsługi PHP i zaawansowaną znajomość HTML.

Celem konkursu jest wybór jednego, najwyżej ocenionego projektu, w ramach którego zostaną opracowane informacje zawodoznawcze wraz z obudową multimedialną oraz zostanie opracowana całościowa koncepcja narzędzia informatycznego stanowiącego zaplecze informacyjne na potrzeby pracodawców i szkolnictwa zawodowego.

 Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym (lekcje multimedialne).
  Uwaga! Konkurs anulowany.

23 listopada br. Ministerstwo Edukacji Narodowej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, podjęło decyzję o anulowaniu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 ogłoszonego 30 września 2017 roku [...].

Decyzja umotywowana jest koniecznością dostosowania założeń ww. konkursu do zmian planowanych do wprowadzenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Po wprowadzeniu stosownych zmian konkurs zostanie wznowiony.

 Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków od 27 września 2017 r. do 8 kwietnia 2018 r. (10 rund). Dnia 20 lutego zatwierdzono nowy regulamin, dodając 3 kolejne rundy przyjmowania wniosków.

Aktualne rundy:

VI: 15.01. – 04.02.2018 r.

VII: 05.02. – 25.02.2018 r.

VIII: 26.02. – 11.03.2018 r.

IX: 12.03. – 25.03.2018 r.

X: 26.03. – 08.04.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 38 808 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Beneficjentem lub partnerem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

 Link 

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).

 • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (III nabór).

Termin naboru: od 28 lutego 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Składać wnioski mogą:

– organizacje pozarządowe
– partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
– instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
– instytucje publiczne z obszaru nauki
– instytucje publiczne z obszaru edukacji
– instytucje publiczne z obszaru kultury
– szkoły wyższe
– partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy.  

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

 Link 

 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

           ogłaszane dla poszczególnych województw


Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

 • Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Termin naboru: od 1 do 22 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 33 818 006 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Wsparcie może objąć w szczególności:

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

j) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

k) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez:

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

10.2.C. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.F. Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, m.in.:

a) kursy i szkolenia doskonalące (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER), studia podyplomowe;

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty;

e) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

f) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

g) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

h) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki). Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT. Konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-151/18.

Termin naboru: od 28 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 264 943,78 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

1) państwowe jednostki organizacyjne,

2) osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,

3) placówki doskonalenia nauczycieli,

4) organizacje pozarządowe.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. Przedmiotowa analiza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

 Link 

 

 • Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT. Konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18.

Termin naboru: od 28 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 848 640,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

– jednostkę samorządu terytorialnego;
– związek jednostek samorządu terytorialnego;
– stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
– samorządową jednostkę organizacyjną.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej tj. niższym niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim. Informacje na temat upowszechniania miejsc wychowania przedszkolnego na danym obszarze zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko pomorskim 2017, który stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. Konkurs nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18. 

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:     26 941 850,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

W ramach Działania 12.1 RPO WL [Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego] podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo

b) inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) w partnerstwie z ww.

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.1 Edukacja przedszkolna, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Typ 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–4 lat.

Typ 2: Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO  MAŁOPOLSKIE 

 • Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, RPO Woj. Małopolskiego.

Termin naboru: od 30.03.2018 do 27.06.2018 (podział na rundy)

Alokacja na konkurs wynosi:     19 726 447,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).

Cel: wsparcie edukacji technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) za pomocą modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych).

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

 • Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna – konkurs nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18.

Termin naboru: od 19 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 15 909 754,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 80%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem, funkcjonujące przez okres przynajmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

d) wydłużenie godzin pracy OWP;

e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 Link 

 

 • Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – konkurs RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18. 

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 3 287 700,74 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF) 2014-2020.

Zgodnie z kryterium dostępu wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący objętych wsparciem szkoły/szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zlokalizowanych na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, w szczególności obejmujące:

– realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;
– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
– realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;
– wdrożenie nowych form i programów nauczania;
– tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
– nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in. z przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;
– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
– realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

b) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń,

b) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

c) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, obejmujące realizację nauki programowania wśród uczniów m.in. poprzez realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy; działalność szkolnych kółek programistycznych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 • Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego.

Termin naboru: od 23 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 50 444 754,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej tj.:

podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze edukacji i/lub
 podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki), stanowiącym podstawę jego funkcjonowania, zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze edukacji i/lub
 podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Poddziałania 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Osi Priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery,

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, RPO Woj. Podlaskiego.

Termin naboru: od 5 do 16 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 35 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, będą realizowane w zakresie:

– rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego służąca doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu,
– tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu,
– wyposażenia parku maszynowego, wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego,
– rozbudowy, przebudowy, remontu centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia,
– rozbudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół zawodowych,
– wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w nowoczesny sprzęt, narzędzia, urządzenia służącej praktycznej nauce zawodu w państwowych wyższych szkołach zawodowych,
– dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jako jeden z elementów projektu.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 

 • Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna (RPO WP 2014-2020).

Termin naboru: od 27 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 33 446 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1) Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:

– dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,
– dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
– zakup i montaż wyposażenia,
– zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– budowę, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
– modyfikację przestrzeni wspierającą rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
– działalność bieżącą nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
– wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

2) Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

 rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in.:

– zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,
– dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty,

 doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:

– kursy i szkolenia,
– studia podyplomowe,
– staże i praktyki,
– programy wspomagania,
– sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
– współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 9 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 7 651 336,64 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);
– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. Nabór nr: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18. 

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 9 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 302 134,88 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Instrument terytorialny: Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) Subregionu Zachodniego.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

 Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 Link 

 

Uwaga! Analogiczne konkursy są ogłoszone także dla:

RIT Subregionu Zachodniego – Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18.

RIT Subregionu Północnego – Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-235/18.

RIT Subregionu Południowego – Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-234/18.

ZIT Subregionu Centralnego – Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18.

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 

 • Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 7 200 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,
 organizacje pozarządowe,
 osoby prawne,
 jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

2. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. b lub c),

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

 Link 

 

 • Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 12 350,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,
 szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,
 pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,
 jednostki samorządu terytorialnego,
 
osoby prawne,
 partnerzy społeczno-gospodarczy. 

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

2. Realizacja dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami.

4. Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK – technologii informacyjno-komunikacyjnych).

7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.

8. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

 Link 

 

 • Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Termin naboru: od 30.03.2018 do 09.05.2018

Alokacja na konkurs wynosi 4 750 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

 szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,
 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące
 szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące
 pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,
 jednostki samorządu terytorialnego,
 osoby prawne,
 partnerzy społeczno – gospodarczy

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

2. Realizacja dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/ przedsiębiorcami.

4. Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK – technologii informacyjno-komunikacyjnych).

7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.

8. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18. 

Termin naboru: od 19 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 36 956 138,12 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Wnioskodawcy: wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg dla projektów typu 1.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/ organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi) m.in. poprzez:

 organizację kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 tworzenie klas patronackich w szkołach,
 organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw.

 Link 

 

 • Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 11 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 12 585 176,78 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), m.in. podmiotów, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie;

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769), tzn. podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych;

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.), tzn. podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

b) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),

c) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

d) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej:

a) wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

c) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

d) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności:

a) kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (konkurs ogólny, CKZiU).

Termin naboru: od 29 marca 2018 r. do 18 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 80 391 798,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców,

b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia,

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,

d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów,

e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;

c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Woj. Zachodniopomorskiego

Termin naboru: od 6 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 20 665 300,91 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Wnioskodawcy:

– organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),

– organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące cele (m.in.):

Typ 1 – kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Typ 2 – doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

Typ 3 – indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej.

Typ 4 – tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie.

Typ 5 – korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłasza pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro.

Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro.

Kwota wsparcia dla jednego projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

• innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
• włączanie społeczne, zatrudnianie młodych, redukcja biedy;
• środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
• kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności;
• sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze – do 1 lipca 2018 roku, zob.:

 Open Call for Proposals: Deadline: 01.07.2018 

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji na: EEAgrants.

 

5) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

• Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
• Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
• Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

 Edukacja szkolna 
 Kształcenie i szkolenia zawodowe 
 Szkolnictwo wyższe 
 Edukacja dorosłych 
 Młodzież 
 Projekty centralne i sport 

Aktualne terminy składania wniosków – najbliższe aktualne terminy to marzec i kwiecień 2018 r.

 Link 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 1 lutego 2018 r. (zakończony)
 Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r. (zakończony)

Akcja 2

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2018 r.4 października 2018 r.
 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r.
 Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r. (zakończony)
 Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r. (zakończony)
 Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r. (zakończony)
 Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r.

Akcja 3

 Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 26 kwietnia 2018 r. 4 października 2018 r.

Działania „Jean Monnet”

 Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r. (zakończony)

Działania w dziedzinie sportu

 Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r.
 Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r.
 Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r.

 

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+ (wersja angielska); Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF].