Możliwości dofinansowania przedsięwzięć STO – lipiec 2018 r.

Raport 6/2018

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

 

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy II).

Data naboru wniosków: od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 20 773 900,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%.

Regulamin – zmiana 26.04.2018 r.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najwyżej oceniony projekt na każdy z 5 obszarów (województw) określonych w regulaminie konkursu.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szkoleń i działań doradczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczy 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego).

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Projekty mają być realizowane w partnerstwie z podmiotem, którego statutowe zadania związane są z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

 Link

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. [Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17]. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

Termin naboru wniosków: od 27 września 2017 r. do 11 czerwca 2018 r. (14 rund). Dnia 5 kwietnia zatwierdzono nowy regulamin, dodając 4 kolejne rundy przyjmowania wniosków.

Aktualne rundy:
XVI: 02 – 23.07.2018 r.
XVII: 23.07. – 13.08.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 38 808 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Beneficjentem lub partnerem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

  Link 

 
 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi (Współpraca szkół). 

Termin naboru wniosków: od 30 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 27 621 000,00 zł (podział na 23 branże). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się w ramach konkursu podmioty publiczne będące:

 • organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub
 • publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części – na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Przedmiot konkursu:

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

 1. przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
 2. przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 3. propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
 4. przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

  Link 

 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
           ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18.

Termin naboru:  od 16 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
I runda: od 16.04.2018 r. do 15.05.2018 r.
II runda: od 29.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: I runda: 12 432 000,00 zł; II runda: 30 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę,  tj.:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 4. samorządową jednostkę organizacyjną,
 5. państwową jednostkę organizacyjną,
 6. osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,
 7. placówkę doskonalenia nauczycieli,
 8. organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS,

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

  Link 


 • Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.  Konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-185/18.

Termin naboru: od 11 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  8 606 082,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę,  tj.:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego,
 2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
 3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 4. samorządową jednostkę organizacyjną,
 5. państwową jednostkę organizacyjną,
 6. kościół,
 7. związek wyznaniowy,
 8. osobę prawną kościoła,
 9. osobę prawną związku wyznaniowego,
 10. organizację pozarządową,
 11. przedsiębiorstwo,
 12. partnera prywatnego we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano realizację następujących przedsięwzięć:

1) budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw;
2) działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Link 

 

 • Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18.

Termin naboru:  od 29 czerwca 2018 r. do 16 lipca  2018 r.

Schemat 1: Konkurs dla beneficjentów poza jednostkami samorządu terytorialnego.
Schemat 2: Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego.

Alokacja na konkurs wynosi: schemat 1 – 1 230 684 zł; schemat 2 – 9 148 170 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez następujące podmioty:

 • w ramach schematu 1: wszystkie inne podmioty poza jednostkami samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu;
 • w ramach schematu 2: organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe, będący jednostką samorządu terytorialnego, która jest członkiem Związku ZIT BTOF.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:
a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,
b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,
c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
– organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia,
– udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
– wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
– programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,
– udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,
d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem,
e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,
f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
i) tworzenie klas patronackich w szkołach,
j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
2) Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy.
3) Kształtowanie u uczniów szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

Termin naboru:  od 6 do 13 lipca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 14 657 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie na upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:
a) wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych,
b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów,
d) kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
e) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
f) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Projekt może być realizowany na terenie gminy, gdzie wnioskodawca będący organem prowadzącym posiada OWP, w którym/ch łączna liczba dzieci nieprzyjętych w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzonym na rok szkolny 2018/2019 wyniosła minimum 15.

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:
– dzieci w wieku przedszkolnym,
– nauczyciele i pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w tym w przedszkolach specjalnych i integracyjnych,
– ośrodki wychowania przedszkolnego (w tym przedszkola specjalne i integracyjne) oraz inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego.   

Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Subregionu Centralnego. Nabór nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 11 lipca 2018 r. (wydłużony termin)

Alokacja na konkurs wynosi 13 418 156,20 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Link 

 

 • Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18.

Termin naboru:  od 30 maja 2018 r. do 28 września 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  14 800 695,47 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 703 j. t.).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektu:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (w ramach II etapu edukacyjnego, tj. klasy IV szkoły podstawowej).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Link 

 

 • Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie). Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18.

Termin naboru: od 30 maja 2018 r. do 28 września 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 6 793 577,67 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 • podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);
 • podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 • podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz.U. 2018 r. poz. 703 j. t.).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektu:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (w ramach II etapu edukacyjnego, tj. klasy IV szkoły podstawowej).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Oś Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Konkurs nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18. 

Termin naboru: od 28 czerwca 2018 r. do 19 lipca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 75%.

Uprawnionymi wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

 •  jednostki samorządu terytorialnego,
 • organy prowadzące szkoły.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy przedsięwzięć: kompleksowe projekty dotyczące utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych (minimum 20 pracowni) w szkołach podstawowych.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Termin naboru:  od 28 czerwca 2018 r. do 27 lipca  2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 10 214 532,03 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),  z wyjątkiem:
– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;
– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami  we wskazanym terminie);
– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);
– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty,
 4. Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 5. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 7. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

Budżet dla Polski  z Funduszy Norweskich i EOG

Łącznie na III edycję Funduszy Norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli  Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą – podobnie jak w poprzednich edycjach – obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, zarządzane przez samych darczyńców, odpowiednio: przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

Programy w ramach Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi  Fundusz Współpracy Dwustronnej, który wdrażany będzie do 30 kwietnia 2025 r.

Link 

 

4)  Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. 
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:       

♦ Edukacjaszkolna

 Kształcenie i szkolenia zawodowe

 Szkolnictwo wyższe

 Edukacja dorosłych

 Młodzież

 Projekty centralne i sport

Terminy składania wniosków – najbliższe terminy przypadają w październiku 2018 r.

Zob. terminy 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

♦ Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 października 2018 r.

♦ Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 1 lutego 2018 r. (zakończony)

♦ Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r. (zakończony)

Akcja 2

♦ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 października 2018 r.

♦ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r. (zakończony)

♦ Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r. (zakończony)

♦ Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r. (zakończony)

♦ Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r. (zakończony)

♦ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r. (zakończony).

Akcja 3

♦ Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 października 2018 r.

Działania „Jean Monnet”

♦ Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r. (zakończony)

Działania w dziedzinie sportu

♦ Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

♦ Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

♦ Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

Aktualności:

1) Unia Europejska zwiększy budżet na program Erasmus+

W  projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 przedstawionym przez Komisję Europejską zaplanowano ponad dwukrotny wzrost wydatków na program Erasmus+. UE przeznaczy na ten cel 30 mld euro.

2) Dnia 10 września 2018 odbędzie się Kongres Rozwoju Systemu Edukacji.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia (przerwa kawowa, obiad) oraz materiałów. Organizator nie zapewnia noclegów oraz dojazdu.

Rejestracja już ruszyła.

Link 

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek 

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w  Przewodniku po programie Erasmus+(wersja angielska) ;  Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF]