Regulamin funduszu stypendialnego Zarządu Głównego STO imienia Edwarda Wieczorka

I. Postanowienia ogólne

O ile w dalszej części używa się określenia:

1)   fundusz – oznacza to Fundusz Stypendialny Zarządu Głównego STO im. Edwarda Wieczorka;
2)   szkoła – oznacza to przedszkole, szkołę i placówkę oświatową prowadzoną przez STO;
3)   dyrektor – oznacza to dyrektora szkoły STO;
4)   Komisja – oznacza to Komisję Stypendialną Zarządu Głównego STO.
 

II. Fundusz

1.  Fundusz tworzą środki pochodzące z budżetu Zarządu Głównego STO, darowizn celowych i innych źródeł.
2.  Wysokość funduszu ze środków własnych ustala Zarząd Główny STO na dany rok obrotowy w drodze uchwały.
3.  Darowizny celowe są dobrowolnymi wpłatami darczyńców na cele funduszu.
4.  Darczyńca może wskazać liczbę uczniów, którzy otrzymają stypendium lub wysokość stypendium. Wpłacona darowizna musi odpowiadać kwocie pełnego stypendium za cały okres przyznawania stypendiów.
5.  Komisja składa Zarządowi Głównemu STO sprawozdanie z wykonania funduszu na dany rok obrotowy wraz z projektem funduszu na rok następny.
 

III. Warunki przyznawania stypendium socjalnego

1.  Stypendia przyznawane są na wniosek:

1)   zarządu Koła STO prowadzącego szkołę, do której uczęszcza kandydat na stypendystę;
2)   dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat na stypendystę;
3)   członka Zarządu Głównego STO,

2.  Stypendia przyznawane są uczniom, którzy:

    1)   uczęszczają do szkoły lub szkół (w przypadku zespołu szkół) STO nie krócej niż jeden rok;
    2)   mają średnią ocen w skali 1-6 za ostatni rok szkolny nie niższą niż 4,2 w klasach 5-6 szkoły podstawowej, 4,0 w klasach 7-8 szkoły podstawowej i w gimnazjum, 3,8 w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, z tym że w przypadku uczniów kl. I-IV szkoły podstawowej zamiast średniej ocen Komisja uwzględnia ocenę opisową ucznia wystawioną na koniec poprzedniego roku szkolnego;
    3)   znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, która będzie oceniana przez Komisję na podstawie wysokości dochodu na jednego członka rodziny przedstawionego przez wnioskodawcę.

3.  Stypendium nie może otrzymać:

    1)   uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który w klasyfikacji za ostatni rok szkolny otrzymał ocenę niedostateczną, oraz uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, który w klasyfikacji za ostatni rok szkolny otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą;
    2)   uczeń, którego ocena z zachowania za ostatni rok szkolny jest niższa od dobrej.

4.  Stypendium jest przyznawane na okres do 10 miesięcy (od września do czerwca danego roku szkolnego) i wynosi nie mniej niż 20% wskazanej we wniosku wysokości czesnego.
5.  Kontynuacja stypendium wymaga złożenia nowego wniosku.
6.  Osoba wnioskująca o stypendium ma obowiązek zawiadomić Komisję o zmianie warunków bytowych stypendysty lub o zaprzestaniu przez niego nauki w szkole STO.
7.  Stypendia z darowizn celowych przyznawane są zgodnie z powyższymi zasadami, jednak wysokość takiego stypendium może być ustalona przez darczyńcę.
8.  Nie będą rozpatrywane wnioski o stypendia złożone przez:

    1)   Koła, które zalegają w stosunku do Zarządu Głównego STO z opłatą należnej części składki członkowskiej,
    2)   szkoły, które zalegają w stosunku do Zarządu Głównego STO z opłatą odpisów z przychodów od czesnego,
    3)   osoby niewymienione w ust. 1 pkt 1–3.

9.  Wnioski o stypendia składane są do 30 września. Wnioski złożone po tym terminie mogą być rozpatrzone tylko wyjątkowo, gdy dotyczą wypadków losowych.
 

IV. Komisja stypendialna

1.  W skład Komisji wchodzi od 3 do 5 osób.
2.  Członków Komisji powołuje na czas nieokreślony Zarząd Główny STO.
3.  Członek Komisji może być odwołany w każdym czasie przez Zarząd Główny STO.
4.  Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
5.  Członkowie Komisji rozpatrują wnioski w sposób jawny i przyznają stypendia w obecności nie mniej niż 3 członków Komisji. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji.
6.  Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej dwa razy w roku: nie później niż w pierwszej dekadzie października rozpatrywane są wnioski i przyznawane stypendia; w czerwcu Komisja analizuje wykonanie funduszu i przygotowuje sprawozdanie.
7.  Posiedzenia Komisji zwoływane są z inicjatywy przewodniczącego Komisji lub przez Zarząd Główny STO.
8.  Posiedzenia Komisji są protokołowane.
9.  Decyzje Komisji w sprawie przyznania, odebrania lub nieprzyznania stypendium podejmowane są w trybie uchwały i mają charakter ostateczny.
10.  Przewodniczący Komisji lub Zarząd Główny STO mogą zwołać nadzwyczajne posiedzenie Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków o stypendium socjalne, które wpłynęły po 30 września i są uzasadnione wypadkami losowymi. Stypendia przyznane na nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji mogą obejmować okres krótszy niż 10 miesięcy.
11. W wyjątkowych wypadkach losowych komisja może przyznać stypendium socjalne uczniom, którzy nie spełniają warunków określonych w pkt. III. ust. 2. pkt 1) lub 2) regulaminu.

V. Wypłata stypendium socjalnego

Przyznane stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy szkoły, do której uczęszcza uczeń i jest przeznaczone na częściowe pokrycie czesnego.

VI. Stypendium „STO-wskie Talenty”

1.  Stypendium „STO-wskie Talenty” przyznaje Zarząd Główny STO.
2.  Zarząd Główny STO może przyznać stypendium „STO-wskie Talenty” uczniowi spełniającemu warunki określone w pkt III ust. 2 pkt 1 i 2, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury lub sportu, w kraju i zagranicą.
3.  Przepisy pkt III ust. 1, ust. 3 i ust. 6–8 stosuje się odpowiednio.
4.  Wnioski o stypendia mogą być składane w ciągu całego roku szkolnego.
5.  Wysokość stypendium oraz okres, na jaki się go przyznaje, określa Zarząd Główny STO.
6.  Przyznane stypendium przekazywane jest na rachunek stypendysty lub jego rodzica/opiekuna prawnego wskazany we wniosku o stypendium.
 

Skład Komisji Stypendialnej

Andrzej Faracik - Przewodniczący
Teresa Sitarz
Marek Szyca
Robert Wajnert