Rusza program Erasmus Plus - nie tylko dla studentów!

22 grudnia 2013 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające „Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Z nowego programu będą mogli korzystać nie tylko studenci, ale także inni uczestnicy systemu edukacji: uczniowie (w tym uczący się dorośli) i nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego, trenerzy, pracownicy młodzieżowi (ang. youth workers) i wolontariusze, a także instytucje edukacyjne, organizacje pozarządowe, młodzieżowe i sportowe.

Będą oni mogli ubiegać się o środki finansowe na działania w zakresie kształcenia i szkolenia, współpracę młodzieży i rozwój sportu w ramach nowego programu. Erasmus+ zastąpi m.in. dotychczasowe, dobrze znane polskim szkołom i młodzieży inicjatywy, takie jak Młodzież w działaniu oraz Uczenie się przez całe życie, realizowane w latach 2007-2013. Narodową Agencją nowego programu będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a tzw. Władzę Krajową w programie stanowią Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przed przystąpieniem do planowania działań i przygotowywania wniosków należy zapoznać się z nową strukturą programu. W obszarze kształcenia i szkolenia Erasmus+ został podzielony na trzy akcje (ang. Key Actions), do których należą: mobilność edukacyjna, współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk oraz wsparcie reform polityki edukacyjnej.

Akcja 1 - Mobilność edukacyjna obejmie mobilność studentów i pracowników uczelni oraz uczniów, nauczycieli, trenerów, młodzież i wolontariuszy, pracowników młodzieżowych, kadrę edukacyjną i organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Działanie to będzie również wspierać międzynarodową wymianę studentów i pracowników do i z krajów trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego, a także mobilność organizowaną na podstawie wspólnych programów studiów.

Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk obejmie partnerstwa strategiczne pomiędzy organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi w edukację i szkolenie lub inne odpowiednie sektory, mające na celu opracowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw oraz promowanie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń, partnerstwa między przedsiębiorcami a instytucjami edukacyjnymi, np. w formie sojuszy na rzecz wiedzy, które będą promować kreatywność, innowacje, przedsiębiorczość, lub sektorowych sojuszy na rzecz umiejętności mające na celu promowanie zatrudnialności. W ramach tego działania będą funkcjonować również takie programy, jak np. e-twinning, umożliwiające wirtualną mobilność uczniów i nauczycieli i wymianę dobrych praktyk oraz otwarcie dostępu dla uczestników z krajów sąsiedzkich UE.

Akcja 3 - Wsparcie reform polityki edukacyjnej będzie wspierać wdrażanie polityk Unii w dziedzinie kształcenia i szkolenia określonych w strategii Europa 2020, w tym ich ewaluację i monitoring. Przewiduje również finansowanie narzędzi na rzecz przejrzystości i uznawalności kształcenia, takich jak np. Europass, Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF), Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), Europejskie Ramy ds. Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EQAVET) itp. Akcja będzie ponadto wspierać europejskie sieci organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży, jak również dialog polityczny w dziedzinach, które obejmuje program, by zapewnić jego silny wpływ na polityki edukacyjne i młodzieżowe w krajach Programu i krajach sąsiadujących z UE.

Jak wnioskować o fundusze na projekty z programu Erasmus+?

12 grudnia br. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania wniosków w nowym programie. W zaproszeniu widnieją ostateczne daty składania wniosków, które są różne w odniesieniu do poszczególnych akcji oraz komponentów tych akcji. Pierwszy termin składania wniosków na mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży upływa już 17 marca 2014 roku. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy koniecznie zapoznać się z przewodnikiem po programie, który na razie dostępny jest tylko w języku angielskim. Są w nim opisane cele programu, priorytety, zasady realizacji projektów w poszczególnych akcjach oraz zasady ich finansowania, w tym wysokość środków, jakie można uzyskać na konkretne działania.

Wnioski o fundusze w programie Erasmus+ będzie można składać online od końca stycznia 2014 roku, po uprzednim zarejestrowaniu organizacji/instytucji wnioskującej i nadaniu jej tzw. numeru PIC. Osoby indywidualne nie mogą wnioskować o fundusze. Wszystkie wnioski (z wyjątkiem wniosków w obszarze sportu, programu Jean Monnet, sojuszy na rzecz wiedzy oraz sojuszy na rzecz umiejętności) będą trafiać do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Komisja Europejska prowadzi jeszcze intensywne prace nad systemem aplikowania o środki w ramach programu. Zainteresowane instytucje mogą tymczasem zapoznać się z roboczymi propozycjami formularzy aplikacyjnych dostępnych na stronie Komisji Europejskiej. Dzięki nim już dziś można zacząć prace nad pomysłami na ciekawe, innowacyjne projekty w ramach nowego programu.

Program Erasmus+ ma za zadanie zwalczać bezrobocie głównie wśród młodych ludzi i niskowykwalifikowanych pracowników, wyposażając ich w nowe umiejętności i kompetencje, wspierać kapitał społeczny wśród młodych i wzmacniać ich uczestnictwo w życiu społecznym, również w drodze edukacji pozaformalnej. Ponadto, program ma wspierać współpracę międzyinstytucjonalną pomiędzy władzami różnych szczebli i interesariuszami systemu edukacji. Uwolnienie potencjału kapitału społecznego wynikającego m.in. ze ścisłych korelacji między edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną to kolejne cele programu korespondujące z ideą uczenia się przez całe życie. Ważnym elementem będzie również wzmocnienie współpracy z krajami spoza Unii Europejskiej, głównie w obszarze szkolnictwa wyższego i młodzieży. Nowością w Erasmus+ będzie umożliwienie współpracy w dziedzinie sportu. Dystrybucja środków na tę współpracę będzie odbywać się z poziomu europejskiego, a nie jak w przypadku pozostałych komponentów - z poziomu krajowego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Więcej:

Oficjalna strona Programu Erasmus+ Komisji Europejskiej

Oficjalna strona Programu Erasmus+ Narodowej Agencji Programu w Polsce