Teresin: Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Prawa dziecka”

Społeczne Przedszkole Integracyjne STO
al. XX-lecia 7
96-515 Teresin

Serdecznie zapraszamy do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Prawa dziecka”

I. Organizator konkursu plastycznego:

Społeczne Przedszkole Integracyjne w Teresinie

II. Cele konkursu:

poszerzenie wiedzy dotyczącej praw dziecka, pobudzanie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, propagowanie wychowania przedszkolnego, promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.

III. Tematyka konkursu:

uczestnicy konkursu w swoich pracach plastycznych powinni odnieść się do własnych spostrzeżeń, obserwacji otaczającego świata.

IV. Technika pracy:

dowolna płaska, format pracy A3, każda praca uczestnika musi być na odwrocie opisana (imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, imię nazwisko nauczyciela oraz dane adresowe placówki zgłaszającej).

V. Uczestnicy konkursu:

1. konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 letnie),

2. prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych: I kategoria dzieci 3-4 letnie, II kategoria dzieci 5-6 letnie.

3. udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników

Ogłoszenie wyników na stronie: bliżej przedszkola.pl, przedszkoleteresin.republika.pl.

VI. Prace należy przesłać do 14 kwietnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 
Społeczne Przedszkole Integracyjne 
Al. XX-lecia 7
96-515 Teresin 
z dopiskiem "Konkurs plastyczny"