Żyrardów: Społeczniak STO wśród najlepszych na Mazowszu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO
ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Żyrardowie została laureatem konkursu Moja przyszłość” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Organizatorem Konkursu był Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. W projekcie wzięło udział 600 grup.

Żyrardowskie przedsięwzięcia z języka angielskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym znalazły się wśród najciekawszych projektowych zajęć pozalekcyjnych w województwie mazowieckim. Komisja konkursowa doceniła nasze twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do realizowanych zagadnień, dostosowane do potrzeb uczniów, efektywność w podnoszeniu i doskonaleniu kompetencji kluczowych uczestników projektu, rozbudzanie motywacji do nauki i inwestowania we własny rozwój, osobiste zaangażowanie uczestników i osób prowadzących zajęcia, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, inspirowanie do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego oraz zaangażowanie szkoły i organu prowadzącego w realizację Projektu.

Laureaci konkursu otrzymali nagrodę finansową przeznaczoną na wycieczkę. Już we wrześniu jedziemy do Torunia!!!

Koordynator projektu
Teresa Sitarz