Wysoka ocena szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice

Wizytatorzy do spraw ewaluacji Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach bardzo wysoko ocenili jakość usług edukacyjnych świadczonych w tamtejszych szkołach STO.

Ewaluacja zewnętrzna w szkołach STO w Katowicach została przeprowadzona w  listopadzie i grudniu 2013r. Wizytatorzy poddali swojej ocenie wiele aspektów funkcjonowanie szkół: od wyników nauczania i realizacji obowiązującej podstawy programowej, przez rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych uczniów, współpracę z rodzicami, aż po organizację pracy placówki, w tym jej warunki lokalowe i wyposażenie.

Raporty z ewaluacji zawierają wyniki badań ankietowych i rozmów, jakie wizytatorzy przeprowadzają z nauczycielami, uczniami, rodzicami czy przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą, ale też zapisy z ich własnych obserwacji podczas lekcji i przerw. Dla każdego z wymagań opisanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej wizytatorzy sporządzili osobny komentarz. Określa on m.in. poziom, na jakim w badanej szkole realizowane jest dane wymaganie.

Raporty opublikowane zostały na stronie internetowej I Zespołu Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach. Zachęcamy do lektury!