Legionowo: Otwarte lekcje w SSP nr 35 im. Noblistów Polskich STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO
ul. Targowa 22
05-122 Legionowo

8 kwietnia gościliśmy w naszej szkole dyrektorów i nauczycieli szkół STO. Nie mogło też zabraknąć rodziców naszych uczniów, którzy byli szczególnie zainteresowani prezentacją projektu „Piramida wartości”. Okazja była wyjątkowa – zorganizowaliśmy Dzień Otwartych Lekcji, by pokazać w jaki sposób nauczyciele i uczniowie pracują na zajęciach w naszej szkole.

Jednym z celów tego pomysłu było zaprezentowanie lekcji, podczas których nauczyciele stosując ciekawe metody pracy i innowacyjne rozwiązania potrafią doskonale motywować uczniów i zarażać pasją do uczenia się.

Pierwszą lekcją był język angielski w klasie II. Celem lekcji dla obserwujących nauczycieli było poznanie zasad i znaczenia gamifikacji w edukacji, czyli zastosowaniu gier w nauczaniu j. angielskiego. Pani Ewa Turowska wraz z uczniami zaprezentowała sposoby wykorzystania gry w Bingo i Twistera na lekcji. Dzieci były bardzo zaangażowane, aktywne i spontaniczne w działaniu.

Gamifikacja polega na użyciu mechanizmów z gier, które mobilizują do działania, zwiększają zaangażowanie lub zwyczajnie uprzyjemniają nudne, powtarzalne i monotonne czynności. Dzięki niej uczniowie dobrowolnie podejmują się wykonania zadań, do których zazwyczaj sami nie potrafią się zmusić. To co kochamy w grach, to friends, feedback and fun – przyjaciele, informacja zwrotna i zabawa!

Bardzo ciekawym wydarzeniem była lekcja etyki w grupie międzyoddziałowej prowadzona z wykorzystaniem, ulubionej metody pani Małgorzaty Mirkowskiej-Grabowskiej, Lego-Logos. Metoda autorstwa Jarosława Spychały wykorzystuje w edukacji znane i lubiane klocki Lego. Głównym celem „klockowej metody nauczania” jest rozbudzenie u uczniów wyobraźni oraz umiejętności samodzielnego myślenia i samodzielnej interpretacji tekstów filozoficznych, literackich, dzieł sztuki czy własnych emocji. Jest to metoda wykorzystywana nie tylko na lekcjach etyki. Z powodzeniem można ją również stosować na lekcjach języka polskiego, historii, języka angielskiego, matematyki, przyrody i innych. Polega na tym, że uczniowie wypowiadają się o zbudowanych z klocków pracach własnych i pracach kolegów. To do nich należy interpretacja budowli, ale nie polega ona na krytyce, lecz na próbie odgadnięcia intencji autora. Następnie autor budowli ustosunkowuje się do słów swoich kolegów, wypowiadając się o własnym dziele. Metoda pozwala spojrzeć na tekst na wiele sposobów, uświadamia uczniom, że nie ma jednej słusznej interpretacji nawet krótkiego tekstu. To my, jako czytelnicy nakładamy swój własny filtr interpretacji na dany fragment. Dzięki temu możemy zetknąć się z wieloma interpretacjami tekstu, a każda z tych interpretacji skupia się na jego innym aspekcie.

Dużym zainteresowaniem gości cieszyła się lekcja prowadzona przez panią Ewę Wróblewską w klasie III, pokazująca zastosowanie metody oceniania kształtującego (OK). Polega ona na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie a uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć. Ocenianie kształtujące (wspierające rozwój ucznia) na dobre zagościło w naszej szkole. Stosując OK odkryliśmy w pracy z uczniami same korzyści: uczniowie stają się samodzielni, odpowiedzialni za swoją naukę oraz zaangażowani w proces uczenia się, lepiej rozumieją czego się uczą i po co to robią, wzrasta u uczniów poczucie własnej wartości, pewności siebie i motywacji do nauki. Uczniowie wiedzą, czego jeszcze nie opanowali i czego muszą się jeszcze nauczyć. Łatwiej przyznają się, że czegoś nie rozumieją i chętniej zadają pytania. Nauczyciel ma stałą informację o postępach indywidualnych uczniów i wraz z nimi planuje cele do osiągnięcia oraz sposoby ich osiągania. Lekcje stają się ciekawsze dla uczniów i dla nauczyciela, w klasie panuje atmosfera sprzyjająca uczeniu się. I nie mamy żadnych ocen – zastąpiliśmy cyferki, procenty i punkty informacją zwrotną.

Zaprezentowaliśmy też bilingwalne nauczanie przyrody. Lekcję w klasie IV poprowadziły panie Iwona Banaszek (przyroda) i Dorota Sobczyńska (j. angielski). Lekcje bilingwalne cieszą się dużym powodzeniem wśród dzieci. Prowadzimy je już od klasy I.

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w języku obcym, w naszym przypadku w języku angielskim. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach, czyli cała lekcja nie musi być prowadzona w języku obcym, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów. Taka metoda sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu przez uczniów języka obcego. Dzieci przyswajają różnego rodzaju treści w bardzo naturalnych sytuacjach, obcują z językiem więcej, poznają więcej słownictwa, mają więcej możliwości na posługiwanie się nim, na konwersacje.

Na zakończenie niecodziennego spotkania uczniowie klasy V i VI zaprezentowali interdyscyplinarny projekt „Piramida wartości”, który jest częścią naszych działań wychowawczych i nawiązuje do Jubileuszu XXV-lecia szkoły. Autorki zadania – panie Teresa Lasowy i Małgorzata Mirkowska-Grabowska kierowały pracą uczniów, którzy tworzyli przestrzenną wizualizację wartości. Projekt opierał się na formie sześcianu. Zadaniem każdego ucznia było skonstruowanie jednej bryły, opierając się na różnorodnej kombinacji siatek tworzących kształt kostki. Otrzymane bryły zostały opisane pod kątem matematycznym, ponadto kl. VI wykonała rzuty prostokątne. Wyniki pracy są konsultowane z austriackim matematykiem, Arthurem Hoffmannem-Ostenhofem, związanym z Uniwersytetem Wiedeńskim. Uczniowie opracowali też graficzne symbole wybranych przez siebie wartości, używając oszczędnej czarno-białej kolorystyki. Piktogramy wartości pogrupowane zostały według zasady powtarzalności i ułożone według hierarchii. Znaki nałożone zostały na model piramidy, układając się zarówno w oryginalną kompozycję graficzną, jak i tworząc ciekawą opowieść o zależnościach pomiędzy poszczególnymi wartościami.

Z kuluarowych rozmów wynika, że takie spotkania są dla nauczycieli niezwykle cenne. Ważna jest dla nich możliwość zobaczenia jak edukację „robi się” u innych, poszukują nowych pomysłów, inspiracji, wyrażają chęć współpracy przy realizacji projektów, które miałyby na celu integrację nauczycieli i uczniów szkół STO.

Iwona Bekisz – dyrektor SSP nr 35 im. Noblistów Polskich STO w Legionowie