Białystok, Fabryczna 10: Działania podjęte na rzecz szkół – liceum i gimnazjum

Społeczne Liceum Ogólnokształcące
ul. Fabryczna 10
15-483 Białystok

W dniu 5.10.2014 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Filologicznego -prof. dr. hab. Bogusława Nowowiejskiego a Zespołem Szkół Społecznych STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10 reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Ewę Marię Drozdowską. Umowa została zawarta w celu popularyzacji nauk humanistycznych, podejmowania działań edukacyjnych na rzecz uczniów liceum, gimnazjum i studentów na płaszczyźnie kulturalno-oświatowej.

W dniu 11.05.2015 r. zostało podpisane trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką, reprezentowaną przez Rektora Politechniki Białostockiej – prof. dr hab. inż. Lecha Dzienisa, a Polską Macierzą Szkolną w Grodnie, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Głównego Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie – doc. dr Stanisława Sienkiewicza oraz Samodzielnym Kołem Terenowym nr 91 STO w Białymstoku, reprezentowanym przez Pana Huberta Kaczyńskiego – Prezesa SKT nr 91 STO i Panią Mirosławę Grażynę Pypczyńską – Skarbnika SKT nr 91 STO. Trójstronne porozumienie zostało zawarte w celu nawiązania współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, a także wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego uczelni z nauczycielami z Grodna i z Samodzielnego Koła Terenowego nr 91 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10, a także z uczniami prowadzonych przez nich szkół.