Warszawa: Otwarte konkursy ofert 2014

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że ogłoszono trzy otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2014 roku oraz na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w 2014 roku.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl oraz na stronie www.ngo.um.warszawa.pl.

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie:

1) Programy edukacyjno – wychowawcze (I konkurs) - do dnia 30 grudnia 2013 roku do godz. 16.00
2) Program „Aktywna warszawska młodzież” - do dnia 18 grudnia 2013 roku do godz. 16.00
3) Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży - do dnia 17 grudnia 2013 roku do godz. 16.00

w kancelarii Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Górskiego 7 pok. 7 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Biura: ul. Górskiego 7, 00-033 Warszawa (liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, oznaczenie zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniach. Dopuszcza się możliwość składania ofert wraz z załącznikami bez koperty w formie zbindowanej, zszytej, spiętej w skoroszycie.

Przez cały okres składania ofert jesteśmy do Państwa dyspozycji:

tel. 22 443-35-44 ktylkowska@um.warszawa.pl
tel. 22 443-35-33 akrakiewicz@um.warszawa.pl
tel. 22 443-35-34 ematusiewicz@um.warszawa.pl
ul. Górskiego 7, pok. 306, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

Zapraszam również na stronę Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi www.ngo.um.warszawa.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o wszystkich aktualnie trwających warszawskich otwartych konkursach ofert oraz o działalności Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji.

Inspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Edukacji (BE)
Wydział Komunikacji Społecznej
ul. Wojciecha Górskiego 7, pokój 306, 00-033 Warszawa
tel. +48224433544
faks
ktylkowska@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl