XIII Zwyczajny Krajowy Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, działając na podstawie statutu STO, w dniu 13 października 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zwołania XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego w terminie 23-24 kwietnia 2022 roku. Przesyłam Państwu tekst tej uchwały, dołączając ordynację wyborczą uchwaloną w dniu 21 kwietnia 2007 r. przez VIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów (tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 IX Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 24 kwietnia 2010 r.).

Oba te dokumenty, wraz ze statutem STO, stanowią  podstawę prawną przeprowadzenia w Kołach STO kampanii sprawozdawczo-wyborczej, która będzie trwać od 1 stycznia do 13 marca 2022 r., a zakończy się wyborem władz i delegatów na XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Dla ułatwienia przesyłam również wzory: regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Koła oraz protokołów Komisji powoływanych podczas Walnego Zebrania Członków Koła.

Proszę uprzejmie o przesyłanie informacji o terminach Walnych Zebrań Członków Koła do Biura STO. Informacja ta zostanie przekazana bezpośrednio do członków ZG STO opiekujących się poszczególnymi kołami, co pozwoli na ich uczestnictwo w zebraniach.