XIII Zwyczajny Krajowy Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, działając na podstawie statutu STO, w dniu 13 października 2021 r. podjął uchwałę w sprawie zwołania XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego w terminie 23-24 kwietnia 2022 roku. Przesyłam Państwu tekst tej uchwały, dołączając ordynację wyborczą uchwaloną w dniu 21 kwietnia 2007 r. przez VIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów (tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 IX Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO z dnia 24 kwietnia 2010 r.).

Oba te dokumenty, wraz ze statutem STO, stanowią  podstawę prawną przeprowadzenia w Kołach STO kampanii sprawozdawczo-wyborczej, która będzie trwać od 1 stycznia do 13 marca 2022 r., a zakończy się wyborem władz i delegatów na XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Dla ułatwienia przesyłam również wzory: regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Koła oraz protokołów Komisji powoływanych podczas Walnego Zebrania Członków Koła.

Proszę uprzejmie o przesyłanie informacji o terminach Walnych Zebrań Członków Koła do Biura STO. Informacja ta zostanie przekazana bezpośrednio do członków ZG STO opiekujących się poszczególnymi kołami, co pozwoli na ich uczestnictwo w zebraniach.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że XIII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego odbędzie się w dniach 23–24 kwietnia 2022 r. w Warszawskim Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, zgodnie z załączonym porządkiem obrad.

Prosimy Delegatów o staranne wypełnienie kwestionariusza uczestnictwa i o przysłanie go do Biura STO (mailem) nie później niż do 24 marca br. Umożliwi nam to zapewnienie ładu organizacyjnego zarówno podczas obrad, jak i w zakresie zakwaterowania (Hotel Ibis, ul. Muranowska 2) i posiłków.

W terminie do 24 marca br. zostaną przesłane do Państwa następujące dokumentu:

 • projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wraz z ujednoliconym tekstem statutu,
 • projekt uchwały w sprawie zmian w ordynacji wyborczej,
 • projekt uchwały w sprawie określenia wizji, misji oraz wartości priorytetowych STO,
 • projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Społecznego Towarzystwa Oświatowego na lata 2022-2026,
 • sprawozdania ustępujących władz.

 

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy kolejne dokumenty na XIII ZKZD:

 1. projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wraz z ujednoliconym tekstem statutu,
 2. projekt uchwały w sprawie zmian w ordynacji wyborczej wraz z ujednoliconym tekstem ordynacji,
 3. projekt uchwały w sprawie określenia wizji, misji oraz wartości priorytetowych STO,
 4. projekt uchwały w sprawie ustalenia głównych kierunków działania STO na lata 2022-2025,
 5. sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w okresie 24 kwietnia 2019 r. – 12 marca 2022 r.
 6. projekt porządku obrad XIII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów STO – w pkt 19 i 21 zmiana tytułu projektu uchwały.